Galerie Photo
Annie Dard

Karmapa

kl_karmapa_1_2010

Karmapa 2010

kl_karmapa_3_2010

Karmapa 2010

kl_karmapa_4_2010

Karmapa 2010

kl_karmapa_8_2009

Karmapa 2009

kl_karmapa_11_2009

Karmapa 2009

kl_karmapa_12_2009

Karmapa 2009

kl_karmapa_14_2009

Karmapa 2009